Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Vymedzenie pojmov

 

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.vivarosa.sk

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.vivarosa.sk

Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vivarosa.sk je:

Gergely Puskás , Šikándira 269, 946 35 Búč, IČO: 51090538, DIČ: 1084893766

Tel.kontakt: 0908 471 240

E-mail: vivarosafashion@gmail.com

 

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných. podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.

- predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

- v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,

- za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou,

- nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:

-kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode cityjeans.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, a sú pre neho zrozumiteľné .

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 1-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Po odoslaní vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail(ked žiadny potvrdzovací e-mail nebol doručený, skontrolujte si najprv vo svojej schránke priečinok spam). Na prevzatie vašej objednávky budete mať 10 dní odo dňa doručenia na Vašu poštu.

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode www.vivarosa.sk sú platné v čase objednania tovaru. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.

Cena tovaru je uvedená s DPH, predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

5. Platby za tovar a doprava

DOBIERKA – 1€ Objednaný tovar zasielame poštou na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky kuriérovi.

PREVOD NA BANKOVÝ UČET -  0 € V tomto prípade balík vám pošleme až keď nám prídu peniaze na účet.(údaje ku platbe vám budú odoslané na mail)

Slovenská pošta na adresu – 3,30 €

Slovenská pošta – balík na poštu – 3 €


Poštovné je uvedené vrátane balného.

 

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku kedykoľvek aj bez udania dôvodu.

V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 14-tich dní od stornovania objednávky.

 

7. Vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti: Gergely Puskás, Búč 269, 946 35 Búč . V originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar späť prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená vrátane prepravných nákladov spojených s odosielaním tovaru . Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo súvislosti s ňou , vrátane nákladov na dopravu , dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (predávajúci je teda povinný vrátiť spotrebiteľovi okrem kúpnej ceny tovaru aj ostatné súvisiace náklady ) bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne po odstúpení od zmluvy spolu s faktúrou (pokladničným blokom) alebo jej kópiou. 

 

 8. Alternatívne riešenie sporov

1.Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: vivarosafashion@gmail.com

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho... Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev... Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9. Zákazník má podľa ZOS právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Európske spotrebiteľské centrum v SR (ESC v SR) . Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach https://www.esc-sr.sk .

 

9. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu vivarosa.sk , sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu vivarosa.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok . Prosíme všetky právnicke osoby, aby pri nákupe uviedli všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Klient má možnosť kedykoľvek súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy internetového obchodu vivarosa.sk. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. 

 

10.  Neprebratie tovaru

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpno predajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem ,tak ďalšiu objednávku mu pošleme už len na predfaktúru čiže platbou vopred.

 

11.  Farby

Pozor farby sa môžu lísiť o odtieň od farby ktorú vidíte na fotke!  Farby na obrázku môžu trošku klamať z rôznych dôvodov, napr. nastavenie monitora ,alebo farieb mobilného telefónu na ktorom to pozeráte. Niekedy aj viac farieb na fotke môžu skresliť odtiene pri fotení.

 

12. Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k spokojnosti kupujúceho individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom.

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov od doby prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nešetrným a nesprávnym používaním výrobku, a prirodzeným opotrebením, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých vedel pred prevzatím tovaru a na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tavaru.

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne s priložením kópie dodacieho listu/faktúry a reklamovaného tovaru na adrese predávajúceho. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

O prípadnej vade dodaného tovaru je kupujúci povinný informovať bezodkladne predávajúceho, ihneď po obdržaní zásielky .Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľom internetového obchodu vivarosa.sk je:

 

Gergely Puskás

Šikándria 269

946 35 Búč

Telefonický kontakt: 0908 471 240

E-mailový kontakt: vivarosafashion@gmail.com

IČO: 51090538

DIČ: 1084893766

 

Copyright 2018 - 2021 © vivarosa.sk