Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcím Vivarosa - Angelika Puskás , so sídlom č.d.365, 946 35 Búč, IČO: 47645113 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu vivarosa.sk (ďalej len "systém").

 

Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.vivarosa.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a obchcodou Vivarosa.

 

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z., pri kúpe tovaru  v e-shope www.vivarosa.sk. je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia kupujúcim.

Kupujúci môže uplatniť odstúpenie od zmluvy odoslaním mailu alebo v listovej podobe. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v 14 deň odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.  

8.4. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy odoslať tovar na adresu predávajúceho.

V zmysle §10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z prepravné náklady na prepravu tovaru od kupujúceho smerom k predávajúcemu hradí kupujúci.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby za tovar, vrátane nákladov na poštovné  a to spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Platby je vrátená až po doručení vráteného tovaru predávajúcemu, alebo po doručení dokladu preukazujúceho odoslanie tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

4. Vrátenie tovaru

4.1 Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v e-shope vivarosa.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (vivarosafashion@gmail.com).

Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený, s visačkami a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý!

 

V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.

 

 

POZOR! NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ / VYMENIŤ: - bižutériu-plavky a spodné prádlo (z hygienických dôvodov) máte tak istotu, že tovar nebol pred vami žiadnou osobou skúšaný

5. Cenové podmienky

5.1 Nie sme platcom DPH.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Poštovné a balné

6.1 

 

Cena za poštovné a balné

 

Slovenská republika


Prevod na účet: 0 €-  Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v OTP Banke. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy bude zásielka odoslaná. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


Európska Únia - len prevod na účet


IBAN: SK9552000000000012987519

 

Pripísanie sumy na náš účet môže trvať cca 2-3 dni, v závislosti od tvojej banky.    


Dobierka: 1 € - je najčastejšie používaný spôsob doručenia a platby, pri ktorej zaplatíte za tovar kuriérovi až pri prevzatí zásielky. Kuriér Vám prinesie zásielku priamo na dodaciu adresu. Po prijatí peňazí Vám vydá potvrdenie o zaplatení a zásielku s tovarom. Služba dobierka je spoplatnená sumou 1 €.


pri objednávke nad 100 Eur – zdarma

 

Poštová služba 

 

Balík na adresu - 3,20 €


Balík na poštu - 3 €    Zásielka vás počká až 10 kalendárnych dní na zvolenej pošte, kde si ju počas otváracích hodín pobočky vyzdvihnete. Pri zvolení Dobierky platíte až pri preberaní zásielky.

 

6.2 Neprebratie tovaru

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpno predajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem ,tak ďalšiu objednávku mu pošleme už len na predfaktúru čiže platbou vopred.


Náhrada škody pri neprevzatí tovaru


1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

 

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

 

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru.

 

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 

Prípadné reklamácie vybavíme k spokojnosti kupujúceho individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom.

 

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov od doby prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nešetrným a nesprávnym používaním výrobku, a prirodzeným opotrebením, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých vedel pred prevzatím tovaru a na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

 

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne s priložením kópie faktúry a reklamovaného tovaru na adrese predávajúceho. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

 

O prípadnej vade dodaného tovaru je kupujúci povinný informovať bezodkladne predávajúceho, ihneď po obdržaní zásielky .Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov.

 

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Angelika Puskás

Vivarosa Fashion

č. d. 365

946 35 Búč

10. Ochrana osobných dát

10.1 Vivarosa  sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


10.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

11. Alternatívne riešenie porov.


Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Copyright 2018 - 2020 © vivarosa.sk